skip to Main Content
Vår Resa Mot Talang 2020 – Del 1

Vår resa mot Talang 2020 – Del 1

(English below)

Många har frågat oss:  – Hur började ni med luftakrobatik? Hur kom ni på att ni skulle hänga i tyg? Var har ni lärt er detta?? osv. Så här kommer vår resa till Talang scenen!

Jag och Jimmy började vår resa som artister och luftakrobater för 18 år sedan. Vi träffades när vi båda tränade och tävlade i gymnastik och blev ett par 1999. Efter dans och musikalutbildning i London för min del och Jimmy gick på gymnastikutbildning i Danmark så såg vi för första gången ett luftakrobatikpar från Las Vegas som kort därefter blev våra tränare och mentorer. Dessutom fick vi möjligheten att träna med två coacher från den kanadensiska cirkusen Cirque du Soleil. Ja det var två års roligt men hårt arbete med både blod, svett och tårar.

Det gav verkligen resultat och 2006 fick vi ett dröm jobb på världens största kryssningsbåt i en fantastisk teater med 2000 i publiken. Så många fantastiska resor och spännande möten med olika människor från hela världen. Vi fick jobba med otroligt duktiga regissörer, koreografer, kollegor och framförallt så utvecklades vi som artister, entreprenörer och människor. Vår livsstil har gett oss mycket underbar tid tillsammans och vi har fått möjligheter att vara ute och se och uppleva många vackra platser och länder. Vi älskar naturen, havet, skogen, vattenfall, berg och livet!

Så kom barnen och som vi njutit och njuter av all tid vi har med dem. Vi har kunnat vara ute i naturen på dagarna och lekt och sedan jobbat på scen på kvällarna eller jobbat hemma med allt som krävs för att få möjligheten att stå på scen. Tiden tillsammans hela familjen är väldigt viktig för oss. Artistjobbet har inneburit många roliga resor och spännande äventyr. Då har Hugo och Hannes oftast följt med. På dagarna har vi utforskat och upplevt fantastiska platser och miljöer och på kvällarna har Hugo och Hannes varit med och lekt bakom scen och i kulisserna. Ibland har mormor och morfar eller farmor och farfar också följt med oss, ja en riktig cirkusfamilj!

Från början hade vi ingen tanke på att stå på scen alla fyra men så började barnen vilja prova att klättra och leka i våra tyg, rep och ringar. Hugo och Hannes går på gymnastik och det har underlättat och varit en grund till att de lyckats att lära sig så mycket i luften.

Efter 16 år i showbusiness  kände jag och Jimmy att vi ville utvecklas som artister, få ny inspiration, träning och nya möten med andra cirkusartister. Vi ville se om det fanns fler ställen  i världen vi kunde jobba i framtiden och även ta upp gamla fina kontakter som vi jobbat med tidigare. Vi ville också vara tillsammans med Hugo och Hannes och få uppleva alla fina platser, visa dem andra kulturer, sätt att leva och all vacker djur och natur som finns på vår jord. Vi kände att här hemma i vardagen rullar allt på och det blir ingen tid över till varandra, att utvecklas och växa. Dessutom ville vi ge Hugo och Hannes möjligheten att få prova på cirkus ”på riktigt”. Så i början av 2019 gjorde vi en helt magisk resa jorden runt.

Vår första träning blev med Airborne Arts i Costa Rica! Vilken rivstart på vår resa och vilken magisk miljö att träna cirkus på. Vi trodde inte att det var sant! Hela familjens mod sattes verkligen på prov när vi kastade oss ut i flying trapeze, något ingen av oss gjort tidigare. Det var en väldigt nervös men underbar känsla!

The Flying Family In Costa Rica
Hugo Doing The Split With Great View In The Background.

Vårt andra fantastiska möte blev med en fin vän och kollega som nu jobbar på Circus Center i San Fransisco- Steve Smith. Här tog alla fyra olika cirkusklasser med otroligt duktiga lärare. Jag kände att jag fick verkligen kämpa både i ring och tyg klassen. Hugo och Hannes fick prova trapets, Chinese pole, trampolin och tyg. De tyckte det var jätte kul!

Efter San Francisco bar det iväg till Maui, Hawaii. Ända sedan Jimmy och jag första gången besökte Hawaii när vi jobbade på kryssningsbåt har vi längtat efter dessa magiska vulkanöar med alla naturens under. Vattenfall, aktiva vulkaner, sköldpaddor, valar, ett snorklingsparadis, sprutande blow whole etc. . Dessutom besökte vi en fantastisk cirkusskola i Honolulu!!! Här började vi för första gången verkligen jobba tillsammans alla fyra i luften. Vilken härlig känsla men också svårt. Hugo och Hannes fick känna på medaljens baksida i form av ömma händer av allt klättrande, skav av repet och ömma knäveck. De förstod verkligen vilken mängd styrka och vighet som krävs. Vi fick även många härliga ”aha” upplevelser när det plötsligt växte fram ett trick, vilken känsla!

Det var nog här en liten gnista och dröm verkligen sådde sitt frö hos mig och Jimmy – tänk om vi skulle göra en akt tillsammans!? Vi älskar ju vårt jobb men en nackdel (och fördel) har varit att det kräver många resor. När familjen är tillsammans är det bara toppen kul men när vi börjat lämna bort barnen och resa själva har det inte känts lika bra. Vår livsstil med mycket tid, upplevelser och äventyr tillsammans  har gett oss mersmak. Tänk att dessutom få dela scenen med  Hugo och Hannes och ge dem den upplevelsen också om de själva vill.

Efter cirkus skolan i Honolulu åkte vi till vårt andra hem, Nya Zeeland, där vi bodde i 8 månader under 2016/2017. Det blev många kramkalas och fina återseende av underbara vänner, vacker natur, surf och bad.

Nästa cirkus stopp var Japan. (Där emellan fick vi ett helt fantastiskt äventyr i Filippinerna men det får vi berätta om en annan gång). Här i Japan skulle även jag och Jimmy lära ut cirkus, dock inte på japanska utan med tolk!

Hugo och Hannes smälte in jätte fint med de japanska barnen. Det är ju det som är så fantastiskt med cirkus, vi behöver inte prata samma språk utan kan jobba visuellt tillsammans på alla språk!

Sen då…hur landar man, smälter och framförallt hur fortsätter man väl hemma efter ett sådant här äventyr? Vi kände en sådan enorm tacksamhet för det vi fått uppleva men också att vi ville ta tillvara på allt och bygga vidare.

Vi hann inte fundera mycket på detta direkt för redan efter 10 dagar hemma åkte vi till Karibien och jobbade. Ja det var lite hektiskt hemma att packa om, förbereda Jimmys och mina shower, packa all utrustning, kostymer, rekvisita etc.  Men när vi väl var på kryssningsbåten och showerna var uppe, då fick vi möjlighet att till havs samla alla tankar, minnen och reflektera. Det var då vi insåg att det var ju här på en båt med en teater lätt tillgänglig som jag och Jimmy en gång fick chansen att lära, utveckla och träna in olika cirkusakter; -Här kanske vi kan skapa något med Hugo och Hannes, som sammanfattar vår resa, vår dröm, vårt liv!

Så vi började leka lite i teatern där Hugo och Hannes bidrog till många bra ideér och skratt. Men även ibland lite gråa hår haha! Allt kan hända när Hugo och Hannes är i farten!

När vi väl var så långt komna att vi skulle välja en musik till det vi skapat kom jag och Jimmy ihåg känslorna som väcktes när vi såg The Greatest Showman, -Detta kunde ju vara en film om oss och vårt liv! vet jag att vi tänkte. Där bestämde vi att en dag vill vi flyga till denna musiken. Men inte bara till vilken akt och show som helst utan något som känns speciellt och ”äkta”. Nu var tillfället, för detta var verkligen speciellt att få göra det tillsammans med Hugo och Hannes.

Redan första gången vi körde genom vår då ganska otränade och lite krokiga akt, helt ensamma i teatern, fick vi  gåshud och mina och Jimmys ögon tårades. Hugo och Hannes var så fina och de var bara sig själv rakt upp och ner. Cirkustricken i all ära men detta väckte något annat. Så mycket känsla, glädje, kärlek, spänning, mod och tillit som allt tillsammans kändes så  rätt för vår familj. Detta var vi – The Flying family –  vårt liv, vår dröm, vår resa…som bara börjat….

När fick vi för första gången uppträda alla fyra inför publik? De berättar vi om i nästa blogg!

Our journey towards Swedens got Talent – Part 1!

Jimmy and I started our journey as artists and aerial acrobats 18 years ago. We met when we both trained and competed in gymnastics and became a couple in 1999. After my performing art in London and Jimmy´s gymnastics school in Denmark we saw for the first time an aerial acrobatics couple from Las Vegas perform. Shortly thereafter they became our coaches and mentors. We were also given the opportunity to train with two coaches from the Canadian circus Cirque du Soleil.  It was two years of fun but very hard work with both blood, sweat and tears.

All the training was really worth it. In 2006 we got a dream job on the world’s largest cruise ship in a fantastic theater with 2000 in the audience. So many amazing journeys, fantastic experiences and exciting meetings with different people from all over the world. We got to work with incredibly talented directors, choreographers, colleagues and above all, we developed as artists, entrepreneurs and humans. Our lifestyle has given us wonderful time together and we have had the opportunity to explore many beautiful places and countries. We love nature, the sea, the forest, waterfalls, mountains and life!

Then Hugo and Hannes were born and we have been able to be out in nature in the days then worked on stage in the evenings or worked at home with everything that comes with being an performer and entrepreneur. Time together for the whole family is very important to us. The artist job has meant many fun journeys and exciting adventures. Hugo and Hannes usually comes with us. During the days we have explored and experienced fantastic places and environments and in the evenings Hugo and Hannes have been playing behind the scenes and backstage. Sometimes grandma and grandpa or grandma and grandpa also came with us, like a real circus family!

After 16 years in show business, Jimmy and I felt that we wanted to develop as artists, get new inspiration, training and new meetings with other circus artists. We wanted to see if there were more places in the world where we could work in the future. Also we wanted to meet with old friends contacts that we have worked with before.We also wanted to be together with Hugo and Hannes and get to experience all the nice places, show them other cultures, ways of life and all the beautiful nature and animals that exist on our earth. We felt that here at home in everyday life everything rolls on and there is little time left over for each other, to develop and grow. We also wanted to give Hugo and Hannes the opportunity to try to practice circus “for real”. So in early 2019, we made a truly magical journey around the world.

Our first Circus training was with Airborne Arts in Costa Rica! What a start to our trip and what a magical environment to practice circus. We could not believe a place like this existed, training outside with the mountain, jungle and Tukans around us when we climbed the silk! The whole family’s courage was really put to the test as we threw ourselves into the flying trapeze, something none of us had done before. It was a very nervous but wonderful feeling.

Our second great meeting was with a nice friend and colleague who now works at the Circus Center in San Francisco – Steve Smith. We had four different circus classes and all were taken with incredibly talented teachers. I felt that I really had to focus both in the ring and the fabric class. Hugo and Hannes got to try the trapeze, Chinese pole, trampoline and fabric. They thought it was really fun!

Ever since Jimmy and I first visited Hawaii while working on a cruise boat, we have been longing for these magical volcanic islands with all the wonders of nature.  Waterfalls, active volcanoes, turtles, whales, a snorkeling paradise, splashing blow whole etc. We went camping on the beach and every morning we woke up watching the whales jumping. We all loved it. We visited an amazing circus school in Honolulu !!! Here, for the first time, we really started working together the with the whole family in the air. What a lovely feeling but also difficult.  Hugo and Hannes felt that aerial training also n the creates worn out hands of all the climbing, scratching of the rope, sore knees and they understood the amount of strength and weight required.

We also got many wonderful “aha” experiences when suddenly a trick emerged, what a feeling! It was now a little spark and dream started for me and Jimmy – what if we could create an act together with Hugo and Hannes!? We love our job, but one disadvantage (and advantage) has been that it requires many trips. When the family is together it is just great but when we started leaving the kids and we have to travel by ourselves it is not so great. Our lifestyle with a lot of time, experiences and adventures together has given us so many amazing memories. Also, imagine sharing the stage with Hugo and Hannes and giving them the opportunity to experience all the fantastic feelings that we have had the pleasure to  experience for so many years. If they want of course.

After the circus school in Honolulu, we went to our second home New Zealand, where we lived for 8 months in 2016/2017. There were many hugs and nice reunions of wonderful friends, beautiful nature, surf and swimming. New Zealand has for sure a special place in our hearts.

The next circus stop was Japan. (Before that we had an absolutely fantastic adventure in the Philippines but wI can tell you about that another time). Here in Japan, Jimmy and I would also teach circus, though not in Japanese but with an interpreter! Hugo and Hannes blended very well with the Japanese children. That’s what is so great about circus, we don’t have to speak the same language but can work visually together in all languages!

We felt such enormous gratitude for what we had experienced and we really wanted to take advantage, use and carry on what we had started on our journey. We didn’t have time to reflect on this straight away when we got home because already after 10 days at home a new adventure started. We flew to the Caribbean and joined a cruise ship and started install our two shows. Yes it was a bit hectic at home to repack, prepare our shows, pack all the equipment, costumes, props etc.  But once we were on the cruise ship and the show was up, then we had the opportunity to  gather all thoughts, memories and reflect. It was at that time we realized that it was here on a boat with a theater easily accessible that Jimmy and I took the opportunity to learn, develop and practice various circus acts!

– Maybe we can create something with Hugo and Hannes here, which summarizes our journey, our dream, our life!

So we started playing in the theater where Hugo and Hannes contributed to many good ideas and laughter!  But even sometimes a little gray hair haha! Everything can happen when Hugo and Hannes are involved! Once we had come so far that we would choose a music for what we created, Jimmy and I remembered the emotions that were awakened when we saw The Greatest Showman; – This could be a movie about us and our lives, I  remember thinking after we saw it. We decided that one day we want to fly to this music! But not just to any act and show, but something that feels special and “genuine”. Now was the time, because it was really special to do this for the first time together with Hugo and Hannes. And when we tried the whole act in the empty theatre with music for the very first time both Jimmy and I where crying. Hugo and Hannes really made the act so personal and beautiful. Even if the circus tricks were quite untrained and a bit crooked there were so much  emotion, joy, love, excitement, courage and trust! This was us – The Flying family – our life, our dream, our journey…

Which  just had begun…

When did we get to perform all four for the first time? We will tell you about that in the next blog!

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top